Welkom op de site van CIMW

 1. Algemeen

a) De commanditaire vennootschap Creative Interactive Modelling Work, met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Felix Morislaan 7, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0508.894.959 (hierna: “CIMW gcv”), is slechts gebonden door uitvoering nadat de bestelling/opdracht van de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard.

b) Behoudens schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met CIMW gcv.

c) De opdracht van de opdrachtgever wordt steeds bevestigd door middel van een offerte, die samen met huidige algemene voorwaarden via e-mail wordt verstuurd. Door middel van betaling van een voorschot van 20% van het bedrag vermeld op de offerte, aanvaardt de opdrachtgever zowel de overeenkomst als huidige algemene voorwaarden.

 

 1. Webdesign / Webhosting

a) CIMW gcv plaatst websites op een server die gehost wordt door derden, waar zij louter optreedt als tussenpersoon. Bijgevolg zijn CIMW gcv en de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van deze  derde, die de eindverantwoordelijke is over de hostingservice.

b) De opdrachtgever erkent dat CIMW gcv op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele problemen die zich zouden kunnen voordoen bij de derde. De opdrachtgever erkent dat de algemene voorwaarden van de derde-aanbieder van toepassing zijn op deze service en onthoudt zich dan ook van elke aansprakelijkheidsvordering lastens CIMW gcv voor fouten die geheel onder de verantwoordelijkheid van de derde-aanbieder vallen.

c) De opdrachtgever erkent dat CIMW gcv op geen enkele wijze gehouden kan worden tot vergoeding van de schade.

d) Indien de opdrachtgever nalaat de algemene voorwaarden van de derde-aanbieder te respecteren, kan CIMW gcv op eenzijdig verzoek van de derde-aanbieder en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de website offline plaatsen.

e) Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

 1. Offertes

a) Alle offertes en prijsopgaven die aan de opdrachtgever worden meegedeeld zijn louter indicatief en slechts bindend nadat deze uitdrukkelijk werden bevestigd door CIMW gcv. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zullen de offertes en prijsopgaven slechts 30 dagen geldig zijn.

b) Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door CIMW gcv zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van CIMW gcv, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

c) CIMW gcv is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zullen de werken pas wordt gestart na betaling van 20% voorschot, zoals bepaald in artikel 1 c).

d) De prijzen worden steeds weergegeven exclusief BTW of andere belastingen of heffingen en kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen.

 

 1. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de vooruitbetaling. Een vooruitbetaling wordt steeds gevraagd door CIMW gcv en bedraagt doorgaans 20% van het vermelde bedrag (excl BTW) op de offerte.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

a) Behoudens anders expliciet overeengekomen, houden de door CIMW gcv verstrekte diensten steeds een middelenverbintenis in. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CIMW gcv het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

b) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan CIMW gcv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CIMW gcv worden verstrekt, heeft CIMW gcv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

c) CIMW gcv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CIMW gcv is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CIMW gcv kenbaar behoorde te zijn.

d) CIMW gcv programmeert en test voornamelijk met behulp van de browser Mozilla Firefox.  Andere browsers zoals Internet Explorer, Safari, Google Chrome en Opera worden gebruikt om het eindprodukt te bekijken en CIMW gcv zal trachten om grote gelijkenis in layout en functionaliteiten te bekomen met deze browsers.  Echter zijn kleine verschillen nooit geheel uit te sluiten.  De site wordt goedgekeurd op zoomniveau nul (noch in- en noch uitgezoomd) op beeldschermresolutie 1600 x 900.

e) Wanneer de opdrachtgever de opdracht geeft aan CIMW gcv om de website online te plaatsen, geeft hij tevens zijn goedkeuring voor de geleverde werken.

 

 1. Levering en levertijd

a) Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na aanvang van de overeenkomst, dit echter onder het voorbehoud van betaling van 20% voorschot door de opdrachtgever.

b) Tussentijdse resultaten worden door CIMW gcv op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

c) Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na de finalisering. De opdrachtgever aanvaardt de website in zijn geheel, zoals opgeleverd, indien hij de opdracht geeft tot het online plaatsen ervan.

d) De door CIMW gcv gecommuniceerde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Door het overschrijden van een leveringstermijn komt CIMW gcv niet in verzuim en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

e) De opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door CIMW gcv mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.

 

 1. Copyright

a) Al het door CIMW gcv vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van CIMW gcv worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door CIMW gcv ontworpen websites of toepassingen.

b) Behoudens anders schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen, wordt de opdrachtgever na het afwerken van website eigenaar van de verschillende aspecten hiervan. Het eigendomsrecht zal enkel overgaan indien de offerte volledig werd betaald en nadat de website online werd geplaatst.

b) Het eigendomsrecht van de door CIMW gcv verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van CIMW gcv, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan CIMW gcv hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is CIMW gcv gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

c) CIMW gcv behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. Duur overeenkomst en beëindiging

Indien de overeenkomst betrekking heeft op het aanleveren van websites of webtoepassingen komt de duur overeen met de periode tussen het aanvaarden van de overeenkomst en de oplevering van de website. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen is het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever uitgesloten.

 

 1. Onderhoudscontract

a) Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

 • Het toevoegen van knoppen, pagina's, zolang ze passen binnen de huidige structuur van de website. Wijzigingen worden uitgevoerd ten laatste één week na aanlevering.
 • Op vraag van de opdrachtgever kan omwille van beveiligingsredenen de onderliggende software (joomla of wordpress met achterliggende modules) naar de nieuwste versie omgezet worden.
 • Correspondentie rond alle hosting gerelateerde zaken.
 • Trimestriële backup van de bestanden van de site en van de databank.

b) Behoudens anders overeengekomen, zal het onderhoudscontract – dat wordt gekoppeld aan het ontwerp van de website – hoogstens één jaar bedragen, met een maximum aan prestaties ter waarde van 300 euro (joomla) of 150 euro (wordpress). In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de opdrachtgever doorgerekend.

c) Tenzij anders overeengekomen, worden de onderhoudscontracten beëindigd na één jaar tenzij de opdrachtgever minstens drie maanden voor het einde van de termijn CIMW gcv schriftelijk in kennis stelt dat hij de overeenkomst wenst voort te zetten.

 

 1. Aansprakelijkheid

a) De totale aansprakelijkheid van CIMW gcv wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

b) De aansprakelijkheid van CIMW gcv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever CIMW gcv onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en CIMW gcv ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

c) Aansprakelijkheid van CIMW gcv voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

d) Opdrachtgever vrijwaart CIMW gcv van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens, ook als deze een gevolg zijn van hackers op de site.

 

 1. Betwisting

a) De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de website per aangetekende zending te melden aan CIMW gcv. Indien de betwisting gegrond is, zal CIMW gcv trachten deze gebreken te verhelpen. Wanneer aan CIMW gcv binnen de genoemde termijn geen gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.

b) Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 

 1. Betaling

a) De facturen van CIMW gcv zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel en dit binnen de 30 dagen na factuurdatum. Niet betaling van de factuur op de vervaldag, heeft de opeisbaarheid van alle niet vervallen schuldvorderingen tot gevolg en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. CIMW gcv behoudt in dit geval het recht om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen (m.n. het offline halen van de overeenkomst), zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

b) Facturen kunnen slechts geldig geprotesteerd worden indien de opdrachtgever zijn bemerkingen schriftelijk en binnen de 14 dagen na factuurdatum overmaakt aan CIMW gcv.

c) Indien de factuur geheel dan wel slechts gedeeltelijk werd betaald op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlsintrest van 10% verschuldigd. Bijkomend is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 250 euro, onverminderd het recht van CIMW gcv om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade meer bedraagt.

d) De bedragen die de opdrachtgever aan CIMW gcv betaalt, zullen in de eerste plaats worden aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de openstaande hoofdsom.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

CIMW gcv bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

 1. Geheimhouding

Beide partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke gegevens omtrent de activiteiten waarvan zij kennis krijgen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en welke niet reeds openbaar zijn, vertrouwelijk te behandelen en ze niet aan derden mee te delen, tenzij voor zover nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zij verbinden zich er eveneens toe alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde deze geheimhoudingsplicht te vrijwaren.

 

 1. Nietigheid

In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

 1. GDPR

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door ons een mailtje te sturen geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van CIMW gcv. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases. Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

 

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Alle overeenkomsten gesloten met CIMW gcv, waarop huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die hieruit voortspruiten, vallen uitsluitend onder toepassing van Belgisch recht. Alle geschillen die ontstaan tussen partijen met betrekking tot de overeenkomsten, onderworpen aan deze algemene voorwaarden, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Mechelen.

 

 
To Top